Cloud Broker riešenie

Cloud Broker riešenie

Hlavným cieľom Cloud Service Broker je pomôcť používateľom vybrať si vhodné cloudové služby, vzhľadom na ich špecifické funkčné a nefunkčné požiadavky, v súlade s ich rozpočtovými obmedzeniami a požiadavkami na ich prípadné opakované využitie. S našim Cloud Broker riešením, môže Vaša organizácia manažovať svoj vlastný katalóg služieb a riadiť poskytovanie týchto služieb interne v rámci oddelení, alebo externe na svojich partnerov a zákazníkov.

Interne sme pracovali na tomto Broker riešení viac než 6 rokov, mali postavených niekoľko iterácii a verzii Cloud Broker platformy. Jeden z prvých zákazníkov, kde bola nasadená naša platforma ako ISS (Integrovaný Systém Služieb) riešenie, bol v Centre Vedecko-Technických Informácii SR (CVTI). Poslaním CVTI je podporovať rozvoj vedy, techniky a vzdelávania, a to najmä budovaním a prevádzkovaním komplexných informačných systémov pre výskum a vývoj. Toto poslanie CVTI je podporované celou radou činností a služieb, ktoré poskytuje akademickým a výskumným ústavom na celom území SR. Riešenie ISS, vďaka automatizovanej komplexnej správy služieb a podpory „enterprise“ integračných scenárov, poskytuje služby Cloud Broker-a a integračnej platformy. Zjednodušene, z pohľadu koncového používateľa je  možné zaregistrovať sa do samoobslužného portálu, listovať si v centrálnom katalógu služieb, vytvoriť objednávku – a ISS riešenie sa postará o orchestráciu procesov na vybavovanie objednávok, poskytovania a konfigurácie služieb, a potencionálne administratívnych úloh a riadenia incidentov.

Ďalšou významnou referenciou je naša úspešná účasť na európskom projekte „Cloud for Europe“ (C4E), ktorá je jasným dôkazom našej kompetencie v oblasti Cloud Computing a Cloud Broker. Naša C4E participácia, ako líder založeného konzorcia 4 subjektov z 3 krajín EU, zahrňovala dva z troch častí projektu - konkrétne: Federovaný Broker Certifikovaných Služieb (FCSB) a Zabezpečené Legislatívne-Uvedomelé Úložisko. Riešením FCSB si projekt kladie za cieľ vytvoriť vzájomne prepojené siete inteligentných Broker systémov, aby pomohol vystavať federatívny Cloud Marketplace na európskej úrovni. Takýto federovaný ekosystém bude schopný dynamického riadenia cloudových služieb medzi členskými štátmi EU v kontexte európskeho e-Government akčného plánu, tak ako je definované v iniciatíve jednotného digitálneho trhu EK.

Projekt v časti FCSB definuje šesť hlavných výziev, ktoré je potrebné riešiť. Sú rozdelené do troch hlavných požiadaviek: interoperabilita, certifikácia služieb, a riadenie legislatívneho a regulačného rámca. Riešenie Broker bude spravované na národnej úrovni a bude mať právomoc riadiť centrálny katalóg certifikovaných cloudových služieb a všetkých procesov súvisiacich s ich certifikáciou, obstaraním a spoľahlivosti prevádzky. Tento katalóg bude okrem služieb získaných na národnej úrovni, zahrňovať aj sprostredkované certifikované služby z iných krajín EU a zjednotí kategorizáciu a certifikáciu služieb a taxonómiu legislatívneho a regulačného rámca.

© 2020 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.