Ochrana súkromia 

Cookies

 Podmienky spracúvania oú a použitia cookies

 

Vážení návštevníci webu InterWay,

v záujme zabezpečenia spravodlivého a transparentného spracúvania vašich osobných údajov vám týmto poskytujeme podrobné informácie o tom, akým spôsobom zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje na našich webových stránkach a o tom, aké práva ako dotknuté osoby máte. Tým si zároveň voči Vám v zmysle článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) plníme informačnú povinnosť.

Upozorňujeme, že ide o  podmienky spracúvania osobných údajov a použitia cookies, ktoré sa týkajú informácií a osobných údajov zhromažďovaných na webovej stránke www.interway.sk a jej podstránkach. Prevádzkovateľ môže vyhotoviť a zverejniť pre jednotlivé služby a podujatia ponúkané na stránkach www.interway.sk aj osobitné podmienky spracovania osobných údajov zamerané priamo na konkrétnu službu alebo podujatie.

 

 Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetovej stránky umiestnenej na doméne interway.sk je spoločnosť InterWay, a. s. so sídlom Stará Vajnorská 21, 831 04  Bratislava, IČO: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6123/B (ďalej aj len „InterWay“ alebo „prevádzkovateľ“).

Všetky odkazy na "naše", "nás", "my" alebo "spoločnosť" v rámci týchto podmienok a oznámenia opt-in sa považujú za odkazy na spoločnosť InterWay.

 

Aké osobné údaje zhromažďujeme a na čo zhromaždené údaje používame?

Používanie webovej stránky interway.sk  a jej podstránok je vo väčšine prípadov anonymné, t.j. bez toho, aby ste nám poskytovali akékoľvek svoje osobné údaje.

Počas vašej návštevy webovej stránky štandardne zaznamenávame iba IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie však nie sú samé o sebe považované za osobné údaje a tieto informácie nie sú ani prepojené s osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete za iným účelom. V prípade, že máte nastavené maskovanie IP adresy, nezhromažďujeme o Vás ani tieto informácie.

Na našich internetových stránkach spracúvame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete na našich stránkach, keď od vás potrebujeme získať osobné údaje s určitým cieľom, ako napr. v prípadoch, keď sa musíte na našich stránkach registrovať alebo od nás požadujete určité informácie (Kontaktný formulár).

 

Kategórie dotknutých osôb, typy osobných údajov, účely, právne základy ich spracúvania a oprávnené záujmy prevádzkovateľa:

Dotknutými osobami, t.j. fyzickými osobami, ktorých osobné údaje v rámci webovej stránky interway.sk a jej podstránok zhromažďujeme a spracúvame teda sú:

 1. návštevníci webovej stránky;

 2. uchádzači o zamestnanie;

 3. účastníci podujatí.

 Ad 1

Prevádzkovateľ zhromažďuje informácie a spracováva osobné údaje dotknutej osoby - návštevníka našej webovej stránky na účely:

 • a) merania počtu návštev, priemerného času stráveného na stránke, počtu zobrazených stránok, a to na právnom základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

typ spracovávaných osobných údajov: IP adresy, názov domény, verzia vášho prehliadača a operačný systém, údaje o návštevnosti, štandardné webové logy, zhromaždené pomocou vlastných nástrojov a Google Analytics.

 • b) odpovedania na otázky, postrehy alebo návrhy na vylepšenia na telefónnej linke, e-maile, v dotazníku na internetovej stránke (Kontaktný formulár), a to na právnom základe Vášho súhlasu alebo oprávneného záujmu na zlepšení našich služieb, obsahu webovej stránky a získania nových zákazníkov (čl. 6 ods. 1 písm. a) a f) GDPR).

  typ spracovávaných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón; získané od návštevníka našej webovej stránky.

 Ad 2

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby – uchádzača o zamestnanie na účely:

 • manažmentu uchádzačov, posúdenia vašej žiadosti a kontaktovanie prostredníctvom telefónu alebo e-mailu, a to na právnom základe predzmluvných vzťahov, plnenia zákonných povinností alebo vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a), b), f) GDPR)

  typ spracovávaných osobných údajov: meno, priezvisko, telefón, e-mailová adresa, odborná kvalifikácia, skúsenosti a vzdelanie, a pod.; získané od uchádzača o zamestnanie cez Kontaktný formulár.

 Ad 3

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby – účastníka podujatia na účely:

 • spracovania elektronickej prihlášky účastníka na príslušné podujatie, organizácie podujatia a komunikácie s účastníkom ohľadom podujatia pred, počas a po tomto podujatí, a to na právnom základe spracovania nevyhnutného na účely plnenia zmluvy alebo Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) a b) GDPR)

typ spracovávaných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, pozícia, spoločnosť a pod.; získané od účastníka cez registračný formulár pre príslušné podujatie.

 

 Poučenie o povinnosti/dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje:

Pokiaľ ide o všetky osobné údaje potrebné na plnenie zmluvy uzatvorenej s vami, nemáte zákonnú povinnosť poskytnúť nám tieto osobné údaje, avšak ak nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme schopní dodať požadovanú službu tak, ako je vyššie uvedené.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a vy nám odmietnete poskytnúť vaše osobné údaje môže to viesť k vzniku škody, ktorej náhradu si môžeme voči vám uplatňovať (napr. ak by nám v príčinnej súvislosti s nesplnením našej povinnosti bola uložená sankcia).

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov a využívame na spracúvanie vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitnej časti nižšie.

Naopak, pre všetky procesy spracúvania osobných údajov, v ktorých ste udelili svoj súhlas, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na akýkoľvek kontakt, ktorý s nami môžete mať. 

 

 Doba uchovávania:

Osobné údaje budú spracovávané iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelu ich spracovania, na ktorý boli získané alebo na akékoľvek iné s tým súvisiace a povolené účely. Uvedené znamená, že pokiaľ sú osobné údaje určené na dva účely, uchováme ich, kým lehota na realizáciu neskoršieho nevyprší, pričom vaše osobné údaje prestaneme používať na účel, ktorého lehota vyprší skôr.

Nami aplikované lehoty pre uchovávanie údajov závisia od našich potrieb podnikania a príslušných právnych predpisov. Vaše osobné údaje získané na základe súhlasu spracúvame počas lehoty platnosti súhlasu, resp. do odvolania súhlasu.

To znamená, že prevádzkovateľ zabezpečí výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako:

 • boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré dal zákazník súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby,

 • uplynula lehota, na ktorú bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala,

 • bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhotovenie tejto žiadosti;

 • boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi návštevníkom a prevádzkovateľom,

 • boli vysporiadané všetky práva a povinnosti medzi návštevníkom a prevádzkovateľom,

a súčasne zanikli všetky povinnosti prevádzkovateľa stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov zákazníka (najmä na účely archivácie vo verejnom záujme, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

Záznamy, ktoré už nie sú potrebné, sú nezvratne anonymizované (nie je možné priradiť ich ku konkrétnej osobe a môžu byť ďalej uchovávané) alebo bezpečne vymazané či skartované.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny účel vymedzený našou spoločnosťou. Ak je to možné informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

 

 Používame cookies?

Zásady používania cookies na webovej stránke nájdete tu.

 

 Poskytovanie informácií. Kto je príjemcom vašich osobných údajov?

Osobné údaje dotknutej osoby nie sú sprístupňované tretím osobám bez vášho súhlasu okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný právny predpis.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov využívame služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov (viď čl. 4 GDPR), ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v samostatnej písomnej zmluve.

 

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované:

 • spoločnosti poskytujúcej server a hosting pre stránku interway.sk,

 • tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa konať v jeho mene pri poskytovaní služieb alebo pri výkone inej činnosti súvisiacej s poskytovaním služieb, a to na účely poskytovania služieb a v súvislosti s ich poskytovaním a pod.,

 • novým majiteľom našej spoločnosti a právnym poradcom pri predaji našej spoločnosti alebo inej obdobnej transakcii.

Oprávnenými osobami na získavanie a spracúvanie osobných údajov sú (i) interní zamestnanci a (ii) externí spolupracovníci prevádzkovateľa.

GDPR. Na základe vašej žiadosti zaslanej na adresy v časti Kontaktné údaje vám poskytneme zoznam našich dodávateľov.

Vaše osobné údaje sme povinní poskytnúť aj oprávneným orgánom verejnej moci v prípade výkonu ich zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície, Úradu na ochranu osobných údajov, súdov a pod.), ktoré však nemajú postavenie príjemcov v zmysle GDPR.

 

Sú vaše osobné údaje prenesené mimo EÚ?

Vaše osobné údaje sú spracúvané primárne len v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Pri používaní analytického softvéru "Google Analytics“ od spoločnosti Google Inc. na našej internetovej stránke (a jej podstránkach) informácie o používaní našich webových stránok, ktoré tento súbor zaeviduje (vrátane Vašej IP adresy) sa však môžu prenášať na server  spoločnosti   Google   v   USA,   kde   sa   zhromažďujú.

Zabezpečujeme, aby v prípade akéhokoľvek prenosu do tretej krajiny mimo EÚ/EHP boli prijaté primerané záruky ochrany vašich osobných údajov v zmysle čl. 44 a nasl. GDPR.

 

 Vaše práva

Podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:  

 1. Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 

 2. Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 3. Právo na vymazanie - za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

 4. Právo na obmedzenie spracúvanie - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné informácie. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné informácie, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 5. Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu.

 6. Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

 7. Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním - máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok.

 8. Právo odvolať súhlas - v prípadoch udelenia vášho súhlasu na spracúvanie osobných údajov máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

 9. Právo podať sťažnosť na dozorný orgán alebo domáhať sa súdnej ochrany - ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (viac informácií je možné nájsť na webovej stránke (www.dataprotection.gov.sk) alebo sa obrátiť so žalobou na príslušný súd.

Ako a kde podať vašu žiadosť?

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže byť uplatnená (i) na základe písomnej a vlastnoručne podpísanej žiadosti zaslanej na adresu sídla spoločnosti InterWay, (ii) elektronickou poštou s dôveryhodným elektronickým podpisom na e-mailovej adrese spoločnosti InterWay, (iii) osobne v sídle spoločnosti InterWay alebo (iv) akýmkoľvek iným spôsobom. Zo žiadosti by mala byť zrejmá vaša identita a právo, o ktorého výkon nás žiadate.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že pri vybavovaní vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR a ostatných príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie vašej totožnosti, a to najmä v prípade, ak budete žiadať o výkon svojho práva iným spôsobom ako písomným listom s vlastnoručným podpisom, elektronickou poštou s dôveryhodným elektronickým podpisom alebo osobne v sídle InterWay (t.j. napr. v prípadoch bežných e-mailových žiadostí alebo telefonátov).

 

Ako a kedy bude vybavená vaša žiadosť?

Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby doručená InterWay bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného (1) mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR a ostatných príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov je bezplatné.

Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

V prípade, ak naša spoločnosť nebude príslušná na posúdenie Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby, bude Vaša žiadosť bezodkladne postúpená príslušnému prevádzkovateľovi.

V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde.

 

 ODKAZY na iné internetové stránky

 Podľa nášho uváženia môžeme zahrnúť alebo ponúkať produkty tretích strán alebo služby na našich webových stránkach. Tieto stránky tretích strán sú samostatné s vlastnou politikou ochrany osobných údajov. Nenesieme preto žiadnu zodpovednosť za obsah a činnosť týchto odkazovaných stránok, avšak snažíme sa chrániť integritu našich stránok a vítame akúkoľvek spätnú väzbu o týchto stránkach.

 

 Užívatelia do 16 rokov

 Naša webová stránka, produkty a služby sú určené pre ľudí, ktorí majú aspoň 16 rokov alebo sú starší. Z uvedeného dôvodu nebudeme zhromažďovať nijaké osobné údaje od osôb mladších ako 16 rokov.

 

 Online ochrana súkromia

 Tieto podmienky spracúvania osobných údajov a použitia cookies sa vzťahujú len na informácie a osobné údaje zhromaždené prostredníctvom našej internetovej stránky a jej podstránok, a nie na informácie a osobné údaje zhromaždené v režime off-line.

 

 Váš súhlas

 Používaním našich webových stránok súhlasíte s našimi podmienkami ochrany osobných údajov a používania cookies.

 

 Zmeny podmienok ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo tieto podmienky podľa potreby kedykoľvek upraviť či doplniť.

Z vyššie uvedeného dôvodu tieto podmienky, prosím, pravidelne kontrolujte, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách. Vždy platí verzia zverejnená aktuálne na internetovej stránke interway.sk.

Tieto podmienky boli naposledy upravené dňa 25.05.2022.

 

Kontaktujte Nás

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa týchto Podmienok spracúvania oú a použitia cookies, kontaktujte nás na korešpondenčnej adrese InterWay nasledovne:

 

InterWay, a. s.

Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava (Trade Center II)

821 08 Bratislava

Tel.: +421 2 3278 8888

E-mail: osobneudaje@InterWay.sk

 

 

Kariéra 20