Ochrana osobných údajov

Podmienky spracúvania oú a použitia cookies

Vážení návštevníci webu InterWay,
v záujme zabezpečenia spravodlivého a transparentného spracúvania Vašich osobných údajov Vám týmto poskytujeme podrobné informácie o tom, akým spôsobom zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje v podmienkach našej spoločnosti a o tom, aké práva ako dotknuté osoby máte. Tým si zároveň v zmysle článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) voči Vám plníme informačnú povinnosť.

Upozorňujeme, že ide o  podmienky spracúvania osobných údajov a použitia cookies, ktoré sa týkajú informácií a osobných údajov zhromažďovaných na stránke interway.sk a jej podstránkach. Prevádzkovateľ môže vyhotoviť a zverejniť pre jednotlivé služby, podujatia a pod. ponúkané na stránkach interway.sk aj osobitné podmienky spracovania osobných údajov zamerané priamo na konkrétnu službu alebo podujatie.

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetovej stránky umiestnenej na doméne interway.sk je spoločnosť InterWay, a. s. so sídlom Stará Vajnorská 21, 831 04  Bratislava, IČO: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6123/B (ďalej aj len „InterWay“ alebo „prevádzkovateľ“).

Všetky odkazy na "naše", "nás", "my" alebo "spoločnosť" v rámci týchto podmienok a oznámenia opt-in sa považujú za odkazy na spoločnosť InterWay.

Aké osobné údaje zhromažďujeme a na čo zhromaždené údaje používame?

Používanie webovej stránky interway.sk  a jej podstránok je vo väčšine prípadov anonymné, t.j. bez toho, aby ste nám poskytovali akékoľvek svoje osobné údaje.

Počas Vašej návštevy webovej stránky štandardne zaznamenávame iba IP adresu, ktorú Vám pridelil Váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie však nie sú samé o sebe považované za osobné údaje a tieto informácie nie sú ani prepojené s osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete za iným účelom. V prípade, že máte nastavené maskovanie IP adresy, nezhromažďujeme o Vás ani tieto informácie.

Na našich internetových stránkach spracúvame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete na našich stránkach, keď od Vás potrebujeme získať osobné údaje s určitým cieľom, ako napr. v prípadoch, keď sa musíte na našich stránkach registrovať alebo požadujete od nás určité informácie (Kontaktný formulár).

Kategórie dotknutých osôb, typy osobných údajov, účely, právne základy ich spracúvania a oprávnené záujmy prevádzkovateľa:

Dotknutými osobami, t.j. fyzickými osobami, ktorých osobné údaje v rámci webovej stránky interway.sk a jej podstránok zhromažďujeme a spracúvame teda sú:

 • (i) návštevníci webovej stránky;
 • (ii) uchádzači o zamestnanie;
 • (iii) účastníci podujatí.

Ad (i)

Prevádzkovateľ zhromažďuje informácie a spracováva osobné údaje dotknutej osoby - návštevníka našej webovej stránky na účely:

 • a) merania počtu návštev, priemerného času stráveného na stránke, počtu zobrazených stránok, a to na právnom základe oprávneného záujmu na meraní používania a zlepšenia obsahu našej webovej stránky (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

  typ spracovávaných osobných údajov: IP adresy, názov domény, verzia vášho prehliadača a operačný systém, údaje o návštevnosti, štandardné webové logy, zhromaždené pomocou vlastných nástrojov a Google Analytics.
 • b) odpovedania na otázky, postrehy alebo návrhy na vylepšenia na telefónnej linke, e-maile, v dotazníku na internetovej stránke (Kontaktný formulár), a to na právnom základe oprávneného záujmu na zlepšení našich služieb, obsahu webovej stránky a získania nových zákazníkov alebo Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) a f) GDPR).

  typ spracovávaných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón; získané od návštevníka našej webovej stránky.

Ad (ii)

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby – uchádzača o zamestnanie na účely:

 • manažmentu uchádzačov, posúdenia Vašej žiadosti a kontaktovanie prostredníctvom telefónu alebo e-mailu, a to na právnom základe oprávneného záujmu ohodnotiť Vašu žiadosť pred uzatvorením pracovnej zmluvy s Vami, predzmluvné vzťahy alebo Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a), b), f) GDPR)

  typ spracovávaných osobných údajov: meno, priezvisko, telefón, e-mailová adresa, odborná kvalifikácia, skúsenosti a vzdelanie, a pod.; získané od uchádzača o zamestnanie cez Kontaktný formulár.

Ad (iii)

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby – účastníka podujatia na účely:

 • spracovania elektronickej prihlášky účastníka na príslušné podujatie, organizácie podujatia a komunikácie s účastníkom ohľadom podujatia pred, počas a po tomto podujatí, a to na právnom základe spracovania nevyhnutného na účely plnenia zmluvy alebo Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) a b) GDPR)

  typ spracovávaných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, pozícia, spoločnosť a pod.; získané od účastníka cez registračný formulár pre príslušné podujatie.

Poučenie o povinnosti/dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje:

Pokiaľ ide o všetky osobné údaje potrebné na plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami, nemáte zákonnú povinnosť poskytnúť nám tieto osobné údaje, avšak ak nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme schopní dodať požadovanú službu tak, ako je vyššie uvedené.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitnej časti nižšie.

Naopak, pre všetky procesy spracúvania osobných údajov, v ktorých ste udelili svoj súhlas, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na akýkoľvek kontakt, ktorý s nami môžete mať. 

Doba uchovávania:

Osobné údaje budú spracovávané iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelu ich spracovania, na ktorý boli získané alebo na akékoľvek iné s tým súvisiace a povolené účely. Uvedené znamená, že pokiaľ sú osobné údaje určené na dva účely, uchováme ich, kým lehota na realizáciu neskoršieho nevyprší, pričom Vaše osobné údaje prestaneme používať na účel, ktorého lehota vyprší skôr.

Nami aplikované lehoty pre uchovávanie údajov závisia od našich potrieb podnikania a príslušných právnych predpisov. Vaše osobné údaje získané na základe súhlasu spracúvame počas lehoty platnosti súhlasu, resp. do odvolania súhlasu.

To znamená, že prevádzkovateľ zabezpečí výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako:

 • a) boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré dal zákazník súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby,
 • b) uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala,
 • c) bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti;
 • d) boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi návštevníkom a prevádzkovateľom,
 • e) boli vysporiadané všetky práva a povinnosti medzi návštevníkom a prevádzkovateľom,

a súčasne zanikli všetky povinnosti prevádzkovateľa stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov zákazníka (najmä na účely archivácie vo verejnom záujme, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

Záznamy, ktoré už nie sú potrebné, sú nezvratne anonymizované (nie je možné priradiť ich ku konkrétnej osobe a môžu byť ďalej uchovávané) alebo bezpečne vymazané či skartované.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny účel vymedzený našou spoločnosťou. Ak je to možné informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

Používame cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré stránka alebo poskytovateľ služby prenáša na Váš pevný disk cez webový prehliadač, za predpokladu, že mu to povolíte. Cookies umožňujú prevádzkovateľom stránky alebo poskytovateľom služieb rozpoznať prehliadač a zachytiť a pamätať si určité informácie.

Aké cookies používame a na aké účely?

Na elektronickom zariadení používateľa môžu byť ukladané:

 • a) jednostranné cookies;
 • b) cookies tretej strany;
 • c) dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači používateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého používateľ pristupuje k webstránkam webjet.sk (majú obvykle dátum skončenia platnosti v rozsahu do jedného roka; tieto cookies však môže používateľ aj kedykoľvek vymazať);
 • d) dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača používateľa automaticky vymažú.

Naša spoločnosť používa cookies, aby nám pomohli uložiť nastavenia pre ďalšie návštevy, sledovať reklamy, zostavovať súhrnné údaje o návštevnosti našich stránok a interakcii webe, a aby sme nám pomohli ponúknuť Vám lepší zážitok a nástroje v budúcnosti.

Google ako dodávateľ tretej strany používa cookies na poskytovanie reklám na našich stránkach. Google používa cookie DART. To umožňuje zobrazovať reklamy používateľom na základe ich návštev na našich stránkach a ďalších stránkach na internete. Používatelia sa môžu odhlásiť návštevou reklamných stránok Google pre ochranu osobných údajov a informácií.

Ako môžem uloženie cookies povoliť/blokovať?

Súbory cookies máte možnosť prijať kliknutím na push up notifikáciu pri prvej návšteve nášho webu. Zároveň ich môžete kedykoľvek odmietnuť pomocou nastavenia vo Vašom prehliadači. Ak ste súbory cookies nepovolili, nebudete môcť pravdepodobne používať všetky interaktívne funkcie našich webových stránok. V prípade, že sa rozhodnete ukladanie súborov cookies zablokovať, postupujte podľa návodu Vami používaného prehliadača. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v pokynoch prehliadača alebo na obrazovke nápovede. 

Poskytovanie informácií. Kto je príjemcom Vašich osobných údajov?

Osobné údaje dotknutej osoby nie sú sprístupňované tretím osobám bez Vášho súhlasu okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný právny predpis.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov (viď čl. 4 GDPR), ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v samostatnej písomnej zmluve.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované:

 • a) spoločnosti poskytujúcej server a hosting pre stránku interway.sk;
 • b) súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
 • c) tretím osobám, ktoré budú na základe poverenia prevádzkovateľa konať v jeho mene pri poskytovaní služieb alebo pri výkone inej činnosti súvisiacej s poskytovaním služieb, a to na účely poskytovania služieb a v súvislosti s ich poskytovaním a pod.; 
 • d) novým majiteľom našej spoločnosti a právnym poradcom pri predaji našej spoločnosti alebo inej obdobnej transakcii.

Oprávnenými osobami na získavanie a spracúvanie osobných údajov sú (i) interní zamestnanci a (ii) externí spolupracovníci prevádzkovateľa.

Pokiaľ vyššie uvedené subjekty sídlia mimo EÚ/EHS, zabezpečíme, aby boli prijaté primerané záruky ochrany Vašich osobných údajov v zmysle čl. 44 a nasl. GDPR. Na základe Vašej žiadosti zaslanej na adresy v časti Kontaktné údaje Vám poskytneme zoznam našich dodávateľov.

Sú Vaše osobné údaje prenesené mimo EÚ?

Vaše osobné údaje sú spracúvané primárne len v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Avšak pri používaní analytického softvéru "Google Analytics“ od spoločnosti Google Inc. na našej internetovej stránke (a jej podstránkach) informácie o používaní našich webových stránok, ktoré tento súbor zaeviduje (vrátane Vašej IP adresy) sa môžu prenášať na server  spoločnosti   Google   v   USA,   kde   sa   zhromažďujú.

V týchto prípadoch sú však cezhraničné prenosy zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, takže prenosy majú podľa rozhodnutia Európskej komisie povahu cezhraničných prenosov do tretej krajiny, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. O „Privacy Shield“ sa môžete viac dozvedieť tu: https://www.privacyshield.gov/welcome.

Vaše práva

Právo na prístup, opravu alebo vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania, právo namietať a právo na prenos údajov

S účinnosťou od 25. mája 2018 máte k dispozícii nové práva, ktoré by Vám mali poskytnúť efektívnejšiu kontrolu a prehľad o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúva naša spoločnosť ako prevádzkovateľ.

Konkrétne ide o právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR), právo na opravu (článok 16 GDPR), právo na vymazanie (článok 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR), právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov (článok 21 GDPR) a právo napadnúť rozhodnutie spoločnosti založené na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré je spojené s právom vyjadriť k tomuto rozhodnutiu Vaše stanovisko a žiadať od spoločnosti preskúmania takéhoto rozhodnutia s ľudským zásahom (článok 22 GDPR).

To znamená, že ste oprávnení pozrieť sa na údaje, ktoré o Vás uchovávame; môžete požiadať o vykonanie potrebných zmien, tak aby boli pravdivé a aktuálne alebo o vymazanie údajov, ktoré o vás uchovávame (v určitých prípadoch môžete použiť priamo funkcionality systémov za účelom opravy alebo aktualizácie Vašich osobných údajov, ak sú dostupné). Môžete nás tiež informovať, ak chcete obmedziť spracúvanie údajov alebo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame na základe oprávneného záujmu (viď sekciu Kategórie dotknutých osôb, typy osobných údajov, účely, právne základy ich spracúvania a oprávnené záujmy prevádzkovateľa) alebo uchovávame. Máte tiež právo poskytnúť údaje, ktoré o vás uchovávame inému poskytovateľovi služieb podľa Vášho výberu.

Ak tak chcete urobiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sekcii Kontaktujte nás nižšie. Je však potrebné Vás zároveň upozorniť, že na výkon týchto práv sa vzťahujú určité výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých situáciách.

Ako a kde podať Vašu žiadosť?

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže byť uplatnená (i) na základe písomnej a vlastnoručne podpísanej žiadosti zaslanej na adresu sídla spoločnosti InterWay, (ii) elektronickou poštou s dôveryhodným elektronickým podpisom na e-mailovej adrese spoločnosti InterWay, (iii) osobne v sídle spoločnosti InterWay alebo (iv) akýmkoľvek iným spôsobom. Zo žiadosti by mala byť zrejmá Vaša identita a právo, o ktorého výkon nás žiadate.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR a ostatných príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípade, ak budete žiadať o výkon svojho práva iným spôsobom ako písomným listom s vlastnoručným podpisom, elektronickou poštou s dôveryhodným elektronickým podpisom alebo osobne v sídle InterWay (t.j. napr. v prípadoch bežných e-mailových žiadostí alebo telefonátov).

Ako a kedy bude vybavená Vaša žiadosť?

Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby doručená InterWay bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného (1) mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR a ostatných príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov je bezplatné.

Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

V prípade, ak naša spoločnosť nebude príslušná na posúdenie Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby, bude Vaša žiadosť bezodkladne postúpená príslušnému prevádzkovateľovi.

V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde.

Odvolanie súhlasu

V prípade, že sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sekcii Kontaktujte nás nižšie.

Sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov na lokálnej úrovni zaslaním svojej žiadosti na Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakt nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

ODKAZY na iné internetové stránky

Podľa nášho uváženia môžeme zahrnúť alebo ponúkať produkty tretích strán alebo služby na našich webových stránkach. Tieto stránky tretích strán sú samostatné s vlastnou politikou ochrany osobných údajov. Nenesieme preto žiadnu zodpovednosť za obsah a činnosť týchto odkazovaných stránok, avšak snažíme sa chrániť integritu našich stránok a vítame akúkoľvek spätnú väzbu o týchto stránkach.

Užívatelia do 16 rokov

Naše webová stránka, produkty a služby sú určené pre ľudí, ktorí majú aspoň 16 rokov alebo sú starší. Z uvedeného dôvodu nebudeme zhromažďovať nijaké osobné údaje od osôb mladších ako 16 rokov.

Online ochrana súkromia

Tieto podmienky spracúvania osobných údajov a použitia cookies sa vzťahujú len na informácie a osobné údaje zhromaždené prostredníctvom našej internetovej stránky a jej podstránok a nie na informácie a osobné údaje zhromaždené v režime off-line.

Váš súhlas

Používaním našich webových stránok súhlasíte s našimi podmienkami ochrany osobných údajov a používania cookies.

Zmeny podmienok ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo tieto podmienky podľa potreby kedykoľvek upraviť či doplniť.

Z vyššie uvedeného dôvodu tieto podmienky, prosím, pravidelne kontrolujte, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách. Vždy platí verzia zverejnená aktuálne na internetovej stránke interway.sk.

Tieto podmienky boli naposledy upravené dňa 25.05.2018.

Kontaktujte Nás

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania Vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa týchto podmienok o ochrane osobných údajov a použitia súborov cookies, kontaktujte nás, prosím, na:

E-mailová adresa:
osobneudaje@interway.sk

Adresa sídla spoločnosti:
InterWay, a. s., Stará Vajnorská 21, 831 04
Bratislava, Slovensko

Vaše otázky a návrhy týkajúce sa týchto podmienok či ochrany osobných údajov vždy radi uvítame.

© 2022 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Nastaviť cookies
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.