S GIS je to predsa len jednoduchšie

Domov / Referencie / Geografický informačný systém ŽSR

GIS prináša pre Železnice Slovenskej republiky efektívny a rýchly prístup k informáciám o aktívach v priestorovej mape, momentálne dostupných len v tabulárnej forme v rámci prevádzkovaných modulov.

Kľúčové riešenia

  • Konsolidácia prostredí
  • Optimalizácia existujúcich databázových objektov
  • Grafická prezentácia údajov

Naša úloha

GIS naplnil svoju ambíciu a stal sa centrálnym systémom pre priestorový prístup a zobrazenie širokého spektra dostupných údajov cez grafickú vizualizáciu aktív v mapovom podklade.

Zobrazenie aktív ŽSR v mape umožní pokročilé analýzy údajov na základe ich umiestnenia v priestore. Práve silná analytická zložka spolu s prehľadnou prezentáciou dát z ostatných systémov ŽSR umožní skvalitniť a urýchliť prevádzkové, ale aj manažérske rozhodnutia. Výstupné mapové podklady budú využívať všetky organizačné zložky ŽSR, ktoré potrebujú pre svoje rozhodovanie priestorové a popisné informácie v jednom systéme v definovanom rozsahu a požadovanej kvalite.

ŽSR potrebuje systém sprístupňujúci integrálne informácie o jednotlivých aktívach podniku v interpretácii geopriestorových súvislostí z hľadiska služieb zákazníkom, ako aj pre podporu interných procesov.

Riešenie

Architektúra riešenia integrácie GIS na interné systémy je navrhnutá ako zavedenie návrhového vzoru Microservices. Tento návrhový vzor vychádza z princípu servisne orientovanej architektúry (SOA).

Základným princípom tohto vzoru je vyvíjať celú aplikáciu ako súbor malých služieb, pričom každá beží ako samostatný proces a komunikuje štandardnými komunikačnými protokolmi. Za základnú softvérovú jednotku, ktorú je možné samostatne upravovať a nasadiť, považujeme tzv. komponent (component). Pri návrhovom vzore sa uvažuje o dvoch typoch komponentov: knižnice (libraries) a služby (services). Knižnice komunikujú cez volania funkcií (in-memory function calls). Preferované komponenty sú služby, ktoré komunikujú prostredníctvom štandardných rozhraní a protokolov (napr. webových služieb alebo volaním vzdialenej funkcie – RPC). Použitie služieb vyvíja tlak na komponenty, aby presne dokumentovali použité rozhranie, čo uľahčuje neskoršiu úpravu systému. Výsledný systém je pri použití návrhového vzoru decentralizovaný a prípadná porucha jednej komponenty nespôsobí nefunkčnosť celého systému.

Komunikačné rozhrania zabezpečujú komunikáciu medzi systémami, resp. komponentmi systému. Konkrétnym protokolom pre SOA je napr. SOAP, ktorý zabezpečuje výmenu správ založených na XML prostredníctvom HTTP. Rozhrania REST sú jednoduchšie, nevyžadujú štandardy pre opis kontraktu služieb a poskytujú vyšší výkon v porovnaní s rozhraniami SOAP. Komunikáciu s databázami zabezpečuje rozhranie JDBC, ktoré sa stará o zasielanie SQL dotazov na SQL server a získanie výsledku dotazov.

Na prenos súborov sa opäť používajú štandardné a bežne používané protokoly a služby ako FTP, SFTP, SMB, CIFS, atď.

GIS 1 pre ŽSR prináša nové hodnoty

Výsledky a prínosy

  1. Zvýšenie produktivity práce
  2. Zníženie nákladov a času potrebného pre rozhodovací proces
  3. Aktualizácia prevádzkových zmien do GIS
  4. Aktualizácia rozsiahlych investičných zmien personálom
  5. Zrýchlenie prístupu k operatívnym informáciám a vyjadreniam pre developerov a staviteľov v OP ŽSR
  6. Interne dostupné mapové kompozície

Použité komponenty

GIS ŽSR je prevádzkovaný na piatich virtualizovaných serveroch

Používatelia a používateľské roly sú spravované v centrálnom Active Directory ŽSR, čím je riadená a zabezpečená single sign on autentifikácia.

icon

Databázový
server Oracle

icon

Aplikačný
server

icon

Mapový
server

icon

Administračný
server

icon

enterprise Service Bus
integračná platforma

Doplňujúce informácie

Bližší popis riešenia

Realizácia 1. iterácie GIS ŽSR ukázala, aké rozsiahle priestorové údaje na podporu procesov ŽSR sú v rámci ŽSR evidované. Tieto priestorové údaje sú spravované rôznymi systémami a rôznymi spôsobmi – určením presnej polohy objektu (napr. súradnice priecestí), určenie polohy staničením, určenie polohy vzťahom k nejakému inému objektu (napr. nakladacia plošina sa nachádza na nástupišti číslo X) resp. existujú objekty, ku ktorým sú evidované popisné údaje, ale bolo by potrebné evidovať aj ich polohu (napríklad koľajové váhy). Evidovanie a spravovanie priestorových údajov v GIS ŽSR, ich aktívne využívanie, aktualizácia a integrácia takýchto priestorových údajov na prevádzkové systémy, pritom predstavuje kľúčovú pridanú hodnotu GIS ŽSR, ktorá bola preukázaná realizáciou 1. iterácie GIS ŽSR.

V rámci 1. iterácie GIS ŽSR boli do GIS naplnené v úplnom rozsahu alebo v rozsahu vzorových údajov vybraného traťového úseku nasledovné objekty:

Pozemky a Budovy v správe ŽSR

Dopravné body

Jednotná žel. Mapa

Železničné trate a stavby

Energetika a elektrotechnika

Oznamovacia a zabezpečovacia technika

Železničný spodok

Inžinierske siete

Zobraziť návrhy

 

Chceli by ste sa dozvedieť viac?

Naše portfólio je naozaj široké. Ponúkame rozmanité profesionálne služby z oblasti IT a dokážeme vytvárať riešenia šité na mieru aj pre Vás.

Naše služby

Výber našich projektov

Duálne vzdelávanie, ktoré zaujme!

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Multifunkčná platforma pre podporu implementácie systému duálneho vzdelávania.

Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy

Malacky a Stupava

Jednoduchšia komunikácia občanov s mestom.

Funkčnosť je jednou z našich najvyšších priorít...

Slovak Telekom

Plnohodnotný a funkčný dokument manažment nasadený v cloud prostredí.

Zobraziť ďalšie projekty

Zobraziť menej projektov

IWAYNEWS
Kariéra 20