Prelomový projekt KOMIS. Veda a výskum, prehľadne a dostupne.

Domov / Referencie / Prelomový projekt KOMIS. Veda a výskum, prehľadne a dostupne.

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.

Komplexný informačný systém získavania, spracovávania, uchovávania a sprístupňovania vedeckých a bibliometrických dát a publikácií, a zabezpečenie prístupu k nástrojom a aplikáciám pre podporu vedy a výskumu. Projekt bol vcelku náročný, no spoločnými silami, vytrvalosťou a rozsiahlymi profesionálnymi znalosťami, sa nám ho podarilo dotiahnuť k úspešnému záveru.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Kľúčové riešenia

Predmetom aktivít v projekte KOMIS bol upgrade existujúcich a realizácia nových informačných systémov (implementácia, vývoj, nasadenie). Samozrejme, ich vzájomná integrácia nechýbala taktiež.

Do skupiny existujúcich systémov patria:

 • PRIMO – discovery systém pre elektronické informačné zdroje,
 • OpenURL/SFX – linkovací server,
 • Systém pre vzdialený prístup do elektronických informačných zdrojov,
 • CREPČ – Centrálny register evidencie publikačnej činnosti,
 • CREUČ – Centrálny register evidencie umeleckej činnosti,
 • SK CRIS / CIP VVI – Informačný systém o vede a výskume / Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie,
 • CRZP / ANTIPLAG – Centrálny register záverečných prác / Antiplagiatorský systém,
 • SCIDAP – Centrálna databáza elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj,
 • ISS CVTI SR - Integrovaný systém služieb Centra vedecko-technických informácií SR.

V prípade systémov SK CRIS, CIP VVI, ISS CVTI SR a SCIDAP sa realizovala aj kompletná technologická reimplementácia (z dôvodu zastaralých existujúcich technológií).

Do skupiny nových systémov patria:

 • SVD – Správa výskumných dát, repozitár a DMP
 • Open Access publikačná platforma,
 • Analytický modul pre hodnotenie vedy,
 • ERMs - systém pre manažment elektronických informačných zdrojov,
 • Prezentačná platforma,
 • Centrálne komponenty.

Prevádzka systémov je zabezpečená v Dátovom centre pre vedu a výskum (DC VaV), ktoré je vybavené modernou a špičkovou IKT infraštruktúrou Bolo vybudované s cieľom uchovávať a spracovávať informácie potrebné pre organizácie výskumu a vývoja v Slovenskej republike. Súčasťou infraštruktúry je aj zabezpečenie dostatočne rýchleho prístupu prostredníctvom širokopásmových sietí a implementácia riešení umožňujúcich efektívne využívanie informačných zdrojov.

Naša úloha

Modernizácia a vybudovanie nových systémov

V kontexte všetkých modernizovaných systémov bola principiálne zmenená aplikačná aj technologická architektúra. V prípade novo-vybudovaných systémov bola obdobne implementovaná nová aplikačná a technologická architektúra. Došlo k zmene technológie používateľského rozhrania, ktorá bola implementovaná v rámci modulu „Prezentačná platforma“. Aplikačná logika a funkcionalita bola rozdelená medzi moduly prezentačnej platformy, centrálnych komponentov ako technologickej vrstvy celého ekosystému KOMIS a nových špecializovaných aplikačných komponentov či logiky v jednotlivých modernizovaných a novo-budovaných systémov.

obrazok 1

SK CRIS

Cieľom riešenia SKCRIS v rámci projektu KOMIS bol technologický upgrade za účelom zvýšenia bezpečnosti a zlepšenia funkčnosti, ako aj rozšírenie funkcionalít v praxi nasadeného systému SK CRIS v súlade s novými požiadavkami Ministerstva školstva SR, používateľov systému, ale aj prevádzkovateľa systému (CVTI SR) vrátane integrácie na existujúce, ale aj nové systémy v rámci ekosystému KOMIS a integrácie voči externým partnerským systémom.

Hlavnými cieľmi modernizácie (upgrade) systému SK CRIS boli:

 • Dosiahnutie požadovaných funkcionalít a adaptovanie existujúcich funkcionalít do nového technologického prostredia
 • Implementovať kompatibilnú podporu v súlade so štandardom CERIF
 • Implementácia medzinárodných štandardov
 • Zavedenie interoperability pre zber dát podľa „OpenAIRE Guidelines
 • Integrácia na subsystémy v rámci ekosystému KOMIS a tretích strán
  • CREPČ/CREUČ, CRZP, SCIDAP
  • Informačné systémy grantových agentúr podporujúcich vedu a výskum, výmena údajov o projektoch VaV
  • Register zamestnancov VŠ
  • Repozitár
 • Rozvoj modulu Stimuly VaV
 • Implementácia jednoznačných identifikátorov
 • Skvalitnenie a doplnenie administrátorských funkcií
 • Zlepšenie používateľskej prívetivosti používateľského rozhrania a rozšírenie možností vyhľadávania

Predmetom riešenia bol upgrade technologického prostredia formou nasadenia nových technologických komponentov a rozšírenie funkcionalít v zmysle požiadaviek. Dodávka vyžadovala zmenu všetkých technologických častí riešenia a reimplementáciu existujúcich a nových funkcionalít do nového technologického prostredia.

Systém SK CRIS bol nasadený ako kontajnerová aplikácia so súvisiacimi službami. Jej základné stavebné bloky sú:

 • Prezentačná Platforma, reprezentovaná produktami WebJET a Netgrif
  • WebJET pre implementáciu používateľského rozhrania
  • Netgrif pre implementáciu a manažment formulárov a modulovo-špecifických procesov
 • Relačná databáza SQL so štruktúrami CERIF
 • Centrálne komponenty ekosystému KOMIS

CIP VVI

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI, www.vedatechnika.sk) predstavuje jeden zo základných nástrojov štátnej vednej a technickej politiky. Poskytuje informačné zabezpečenie výskumu a vývoja a všestranne podporuje jeho realizáciu. Je určený predovšetkým zainteresovaným skupinám používateľov v oblasti vedy, výskumu a inovácií: organizáciám vedy a výskumu, výskumnej obci, ústredným orgánom štátnej správy, poskytovateľom grantov a záujemcom o ich čerpanie, ale aj širokej verejnosti.

Cieľom bolo vytvorenie nového portálu, založeného na súčasných technológiách z dôvodov ako sú technické problémy a zväčšujúca sa nekompatibilita pri upgradoch pôvodného použitého riešenia. Významná časť bola implementácia mechanizmu Single Sing-On (SSO), ktorý poskytol jednotnú autentifikáciu a autorizáciu používateľov v rámci celého projektu KOMIS.

Redizajn aktuálneho portálu je potrebný z dôvodov nutnosti nového logického usporiadania obsahu a technického / vecného prepojenia so súvisiacim informačnými systémami o výskume, vývoji a inováciách projektu KOMIS.

Hlavnými cieľmi modernizácie (upgrade) systému CIP VVI boli:

 • Dosiahnutie požadovaných funkcionalít a adaptovanie existujúcich funkcionalít do nového technologického prostredia.
 • Integrácia na subsystémy v rámci ekosystému KOMIS.
 • Zlepšenie používateľskej prívetivosti používateľského rozhrania a rozšírenie možností vyhľadávania.
 • Skvalitnenie a doplnenie administrátorských funkcií.

Systém CIP VVI bol nasadený ako samostatné portálové prostredie. Jej základných stavebným blokom je modul „Prezentačná platforma“ reprezentovaný produktom WebJET CMS.

SCIDAP

SCIDAP je existujúca bibliografická databáza slovenských elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj a portálové riešenie prístupu k ďalším, parciálne spracovávaným elektronickým zdrojom. Databáza vznikla ako centralizované riešenie spracovávania a vyhľadávania metadát a plných textov o slovenských vedeckých a odborných publikáciách. V rámci KOMIS bola databáza rozšírená na úroveň repozitára pre ukladanie otvorených aj zatvorených slovenských vedeckých a odborných publikácií.

Hlavými rámcovými cieľmi modernizácie (upgrade) systému SCIDAP boli:

 • Implementácia nových funkcionalít v kontexte repozitárnych systémov.
 • Dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti využitím existujúcich spôsobov a riešení implementácií pre repozitárne systémy.
 • Nahradenie zastaralej softvérovej technologickej infraštruktúry, technologický upgrade.
 • Dosiahnutie požadovaných funkcionalít do nového technologického prostredia.
 • Integrácia na subsystémy/moduly v rámci ekosystému KOMIS a tretích strán.
 • Implementácia jednoznačných identifikátorov.
 • Zlepšenie používateľskej prívetivosti a zvýšenie využívania konceptu otvorených dát (Open Data) s celonárodným dosahom.

Predmetom riešenia bol upgrade technologického prostredia formou nasadenia nových technologických komponentov a implementáciu funkcionalít v zmysle požiadaviek na systém. Realizácia vyžadovala zmenu všetkých technologických častí riešenia a implementáciu nových funkcionalít do nového technologického prostredia.

Modul implementoval nasledovné funkčné oblasti:

 • Zber a sprístupňovanie dát.
 • Komunity, zbierky, digitálne objekty a metadáta.
 • Licencovanie digitálnych objektov.
 • Procesná logika manažmentu dát.
 • Audit a reporting aktivít používateľov, digitálnych dokumentov, importu, exportu.
 • Podpora dlhodobej ochrany dát a dlhodobej archivácie.
 • Podpora jednoznačných identifikátorov pre digitálne dokumenty a autorov.

Systém SCIDAP bol nasadený ako kontajnerová aplikácia so súvisiacimi službami. Jej hlavné stavebné bloky sú:

 • Prezentačná Platforma, reprezentovaná produktami WebJET a Netgrif.
  • WebJET pre implementáciu používateľského rozhrania.
  • Netgrif pre implementáciu a manažment formulárov a modulovo-špecifických procesov.
 • InvenioRDM- repozitárny systém.
 • Centrálne komponenty ekosystému KOMIS.

ISS CVTI SR

Integrovaný systém služieb Centra vedecko-technických informácií SR (ISS CVTI SR) je informačný systém zabezpečujúci prístup k vedeckým databázam, integrovaným aplikáciám a ďalším podporným službám v prostredí informačno-komunikačných technológii. ISS CVTI SR bol vybudovaný za účelom poskytnúť vedeckej komunite financovanej z verejných zdrojov používateľsky nenáročný, ale pritom efektívny prístup k veľkým výpočtovým a dátovým kapacitám existujúcich informačno-komunikačných infraštruktúr pre výskum a vývoj. Systém bol vybudovaný aj pre skvalitnenie a urýchlenie procesov transferu technológií a poznatkov do praxe.

Hlavými cieľmi modernizácie (upgrade) systému ISS CVTI SR boli:

 • Implementácia nových funkcionalít.
 • Nahradenie zastaranej softvérovej technologickej infraštruktúry, technologický upgrade.
 • Reimplementácia existujúcich funkcionalít do nového technologického prostredia.
 • Integrácia na systémy/moduly v rámci ekosystému KOMIS.
 • Zlepšenie používateľskej skúsenosti a prívetivosti (User Experience).
 • Dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti systému.

Predmetom riešenia bol upgrade technologického prostredia formou nasadenia nových technologických komponentov a rozšírenie funkcionalít v zmysle požiadaviek. Dodávka vyžadovala zmenu všetkých technologických častí riešenia a reimplementáciu existujúcich a nových funkcionalít do nového technologického prostredia.

Systém ISS CVTI SR bol nasadený ako kontajnerová aplikácia so súvisiacimi službami. Jej hlavné stavebné bloky sú:

 • Prezentačná Platforma, reprezentovaná produktami.
  • WebJet pre implementáciu používateľského rozhrania.
  • Netgrif pre implementáciu a manažment formulárov a modulovo-špecifických procesov.
  • WebJET DSK
 • Centrálne komponenty ekosystému KOMIS.

SVD

Správa výskumných dát (SVD) pozostáva z funkčnej časti pre tvorbu plánov manažmentu výskumných dát používateľmi (výskumníkmi), repozitára pre výskumné dáta a modulu pre overovanie vedeckých experimentov. Predmetom záujmu SVD sú dáta od ich plánovania, vstupu do výskumného procesu cez ich ukladanie, šírenie, prezentáciu až po archiváciu. Systém je určený pre riešiteľov výskumných projektov, ktorí chcú alebo musia vytvoriť Plán manažmentu výskumných dát, a to aj pre naplnenie požiadaviek agentúr a programov financujúcich výskumné projekty. Hlavnou úlohou SVD je v čo najväčšej miere zefektívniť priebeh výskumného procesu poskytnutím praktického nástroja pre správu produkovaných dát.

Systém správy výskumných dát (SVD) s rozsahom národného repozitára pre výskumné dáta je modul, ktorý manažuje životný cyklus širokého spektra výskumných dát, medziproduktov alebo finálnych výstupov vedeckého výskumu.

Strategickými úlohami SVD v rámci európskeho a slovenského kontextu je:

 • poskytovať ekosystém dátovej ekonomiky pre vedecké dáta,
 • podporovať znovu-opakovateľnosť vedeckých experimentov,
 • podporovať znovu-použitie výskumných dát pre ďalší výskum a sprístupňovať ich ako dôležitý zdroj primárnych a odvodených údajov.

Systém SVD bol nasadený ako kontajnerová aplikácia so súvisiacimi službami. Jej hlavné stavebné bloky sú:

 • Prezentačná Platforma, reprezentovaná produktami.
  • WebJet pre implementáciu používateľského rozhrania.
  • Netgrif pre implementáciu a manažment formulárov a modulovo-špecifických procesov.
 • InvenioRDM- repozitár pre výskumné dáta.
 • ARGOS / OpenDMP - manažment plánov výskumných dát.
 • Galaxy Project - manažment vedeckých workflowov.
 • Centrálne komponenty ekosystému KOMIS.

Open Acces Publikačná platforma

V sektore vedy, výskumu a inovácií v rámci systémov prevádzkovaných v CVTI SR neexistovala žiadna platforma, ktorá by bola určená na podporu online publikovania open access časopisov, monografií a ani iných dokumentov (najmä príspevky v zborníkoch), ktorá by uľahčovala komplexne katalogizáciu, ukladanie, dlhodobú ochranu a sprístupňovanie. Open Access Publikačná platforma (OAPP) ako komplex softvérových produktov je kompletný systém manažujúci dokumenty, metadáta pre účely publikovania časopisov a monografií a to špecificky aj pre open access.

Open Access publikačná platforma je určená na publikovanie OA časopisov a OA kníh a poskytuje workflow s modulmi pre všetky fázy publikovania. Cieľom prevádzkovania publikačnej platformy je odbremenenie vydavateľov a výskumných pracovísk od technickej a personálnej administrácie IT softvéru, hardvéru a úložísk.

Sumárne OAPP platforma mimo zavedenia nástroja pre publikovanie prináša z procesného hľadiska v aj kompletné pokrytie procesov riadenia redakčnej rady a možnosť kompletne a komplexne manažovať publikovanie časopisov, monografií, príp. iných dokumentov s dôrazom na väzbu s implementovanými systémami KOMIS.

Systém OAPP bol nasadený ako kontajnerová aplikácia so súvisiacimi službami a pozostáva z implementácie a integrácie produktov rodiny Public Knowledge Project postavených na PHP technológií:

 • OJS - Open Journal System,
 • OMP - Open Monograph Press,

a centrálnych komponentov ekosystému KOMIS.

PRIMO

Jednou zo základných služieb ponúkaných CVTI SR vedeckej obci, bez ktorej si v súčasnosti nie je možné predstaviť realizáciu výskumu je predplatné prístupov k vedeckým článkom do vedeckých databáz – tzv. elektronických informačných zdrojov (ďalej EIZ), ktoré poskytuje vedcom možnosti plného prístupu k vedeckým článkom cez široké portfólio vydavateľov a považuje sa za jeden zo základných zdrojov informácii pri vedeckej práci.

Financovanie tohto predplatného je realizované zväčša formou národných projektov z rozpočtu CVTI SR a to v nemalom objeme finančných prostriedkov. V rámci predplatného EIZ takto CVTI SR poskytuje prístupy do vedeckých databáz na celonárodnej úrovni pre potreby výskumných inštitúcií, vedeckých pracovníkov, ako aj pre každého občana Slovenska formou čitateľského prístupu (ďalej čitateľov) za symbolický poplatok čitateľského preukazu.

Z celkového pohľadu je proces dodania týchto zdrojov od služieb poskytovaných vydavateľmi až k vedcom nielen o realizácii predplatného, ale aj prevádzkovaní podporných systémov pre doručovanie, ktoré tieto informácie vedcom prezentujú. V prípade projektu KOMIS sa jedná o produkty od výrobcu Ex Libris - PRIMO a SFX (ktorého InterWay je partnerom) a systémy HAN či v neposlednom rade Coral ERM.

Prezentačná
platforma

Prezentačná platforma predstavuje riešenie, ktorého cieľom je unifikovať vizuálny koncept a používateľsky zážitok pri interakcií s relevantnými systémami/modulmi realizovanými v rámci projektu KOMIS. Platforma je reprezentovaná webovým portálovým riešením, ktoré predstavuje vstupný bod pre koncových používateľov na integrované systémy.

Ďalším dôležitým aspektom, ktorý Prezentačná platforma rieši je unifikovanie registrácie a prihlasovania používateľa. Platforma poskytuje jednotnú registráciu pre všetky relevantné moduly ekosystému KOMIS, ktoré poskytujú služby koncovým používateľom, resp. klientom a odberateľom služieb poskytovaných CVTI SR.

KOMIS - ukážka1 KOMIS - ukážka2

Hlavné ciele implementácie platformy

 1. Napojenie používateľských rozhraní do jednotného prostredia.
 2. Prezentovanie agregovaného obsahu.
 3. Prezentačná vrstva vyhovujúca každému integrovanému systému.
 4. Jednotné centrálne vyhľadávanie v integrovaných systémoch/databázach.
 5. Bezpečnostná vrstva pre jednotnú správu, autorizáciu a autentifikáciu používateľov.
 6. Vstup do každého integrovaného systému z portálu.
 7. Responzívny dizajn a kompatibilita s dizajn manuálom CVTI SR.
 8. Možnosť integrácie používateľských rozhraní jednotlivých modulov.
WJ komis
WebJET CMS
 • CMS správa adresárov, stránok a súborov.
 • CMS tvorba, editácia a publikovanie obsahu.
 • CMS aplikácie a moduly.
 • Indexovanie a vyhľadávanie stránok CMS.
Single Page Application (SPA)
 • Implementácia, integrácia a sprístupnenie modulovo špecifickej aplikačnej logiky relevantných modulov ekosystému KOMIS na webovom používateľskom rozhraní.
Netgrif AE
 • Tvorba a editácia procesných formulárov.
 • Tvorba a editácia procesov.
 • Integrácia procesnej a formulárovej logiky s WebJET CMS.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Prezentačná platforma bola implementovaná ako kontajnerová aplikácia so súvisiacimi službami. Jej hlavné stavebné bloky sú:

Inštalácia, konfigurácia a integrácia centrálnych komponentov

Hlavným cieľom centrálnych komponentov je konsolidovať technologickú bázu v rámci riešení prevádzkovaných systémov v CVTI SR, zvýšiť ich znovu použiteľnosť a tak zlepšiť dlhodobú udržateľnosť celého technologického ekosystému prevádzkovaných digitálnych služieb CVTI SR. Výsledkom sú efektívnejšie, kvalitnejšie a procesne skoordinované služby a spokojnejší koncový používatelia.

Centrálnym aktívom agend, ktoré organizácia CVTI SR zastrešuje je široké spektrum údajov viac alebo menej naviazaných na výskumné aktivity. Jedným z hlavným výstupom projektu KOMIS je štandardizácia manažmentu identít a súvisiacich prístupových politík k týmto údajom už kvôli ich zabezpečeniu, ale aj cielenému zverejňovaniu konkrétnych výstupov v rámci širšej stratégie otvorená veda.

Konsolidácia technológií bola komplexného charakteru a prebehla na všetkých úrovniach. Štandardný spôsob prevádzkovania riešení je realizovaný v rámci kontajnerovej platformy projektu KOMIS. Táto umožňuje efektívnejšie využitie zdrojov, kopírovaním reálneho náporu na systémy, zvýšenú prenositeľnosť riešení medzi rôznymi prostrediami a unifikovanú prevádzkovú správu systémov.

Potenciál integračných možností je systematicky budovaný v centrálnych komponentoch za pomoci známych SOA princípov, ale hlavne vďaka komplexnej správe API rozhraní, či už interných ale i externých systémov. V neposlednej rade zjednotenie prístupu k tvorbe obsahu, ale i k vývoju samotného používateľského rozhrania v rámci webových aplikácii, bude garantované prezentačnou platformou. Táto nie je vyslovene súčasťou centrálnych komponentov, ale ako taká napĺňa prísľub technologickej konsolidácie.

KOMIS - ukážka1 KOMIS - ukážka2

Implementované produkty
a technológie centrálnych komponentov:

KOMIS - produkt

Iway Cloud Containers

KOMIS - produkt

Red Hat SSO, Red Hat Fuse, Red Hat 3Scale, Red Hat PAM

KOMIS - produkt

IBM Cognos, IBM SPSS

KOMIS - produkt

Ataccama MDM

KOMIS - produkt

ElasticSearch

KOMIS - produkt

Invenio Framework

KOMIS - produkt

CKAN

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?
Radi sa s Vami spojíme.

Kontaktujte nás

Výber našich projektov

Duálne vzdelávanie, ktoré zaujme!

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Multifunkčná platforma pre podporu implementácie systému duálneho vzdelávania.

Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy

Malacky a Stupava

Jednoduchšia komunikácia občanov s mestom.

Funkčnosť je jednou z našich najvyšších priorít...

Slovak Telekom

Plnohodnotný a funkčný dokument manažment nasadený v cloud prostredí.

Zobraziť ďalšie projekty

Zobraziť menej projektov

IWAYNEWS
Kariéra 19