Prehľadná firemná agenda s WebJET NET

Domov / Referencie / Prehľadná firemná agenda s WebJET NET

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenska pre oblasť sociálnych vecí. Pôsobí v rozmanitých oblastiach, napríklad: pracovnoprávne vzťahy, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, inšpekcia práce, stratégia zamestnanosti, sociálne poistenie, štátne sociálne dávky alebo aj sociálnoprávna ochrana detí a koordinácia štátnej rodinnej politiky...

Kľúčové riešenia

  • Vytvorenie nového intranetu, ktorého súčasťou je aj modul WebJET LMS.
  • Zmigrovanie existujúcich dokumentov a funkcionalít zo starého intranetu. Výstupom je teda webové riešenie dostupné len cez VPN v sieti ministerstva.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Naša úloha

Naša úloha pri tomto projekte pozostávala zo štyroch čiastkových procesov.

Prvým z nich bola úprava grafiky produktu WebJET NET. Nasledovala implementácia modulov zo starého intranetu a migrácia dát z neaktuálneho intranetu. Poslednou aktivitou bolo nasadenie na testovacie a produkčné prostredie u zákazníka.

Naše riešenie

Zriadením služby intranetu a LMS, bolo účelom priniesť modulárny a otvorený redakčný systém, ktorého cieľom je zabezpečiť atraktívnejší dizajn a lepšiu prehľadnosť či rozšírenie funkcionalít pre zamestnancov rezortu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Riešenie pozostávalo aj z poskytnutia služieb technickej podpory redakčného systému pre intranet a LMS, ktorými sa rozumejú činnosti poskytovateľa spojené so zabezpečením nepretržitej prevádzky a funkčnosti systému. Prevažne hovoríme o kontrole systému, zabezpečenia dostupnosti systému pre užívateľov, kontrole integrity prostredia, zabezpečovania technologických aktualizácií a bezpečnostných záplat, vykonávanie dohľadu a profylaktiky celého riešenia.

Pri tomto riešení sme využívali širokú škálu technológií a produktov. Môžeme spomenúť napríklad: WebJET CMS, WebJET NET, WebJET LMS, OS MS, DB – MS, HTML, Javascript a iné...

obrazok 1

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu?
Radi sa s Vami spojíme.

Kontaktujte nás

Výber našich projektov

Duálne vzdelávanie, ktoré zaujme!

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Multifunkčná platforma pre podporu implementácie systému duálneho vzdelávania.

Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy

Malacky a Stupava

Jednoduchšia komunikácia občanov s mestom.

Funkčnosť je jednou z našich najvyšších priorít...

Slovak Telekom

Plnohodnotný a funkčný dokument manažment nasadený v cloud prostredí.

Zobraziť ďalšie projekty

Zobraziť menej projektov

IWAYNEWS
Kariéra 20