WebJET novinky 9/2017

Aj počas leta sme usilovne pracovali na vylepšeniach WebJETu. Prečítajte si, čo je nové.

Úpravy v editore stránok

V editore stránok sme spravili viacero drobných zmien. Pridali sme kontrolu zmeny, takže editor vás upozorní, ak máte neuložený text. Doplnili sme potvrdenia pri presune a mazaní stránok v stromovej štruktúre a upravili zobrazenie adresárov, v ktorých je veľa stránok (v stromovej štruktúre sa zobrazí len časť a až po kliknutí na tlačidlo sa zobrazia všetky - ľahšie sa tak scroluje v stromovej štruktúre).

 • doplnená kontrola zmeny textu v editore s upozornením pri odchode zo stránky - kontroluje sa odchod na inú stránku (zobrazí sa systémové varovanie v prehliadači) aj prechod na inú stránku v stromovej štruktúre (zobrazí sa štandardné hlásenie)

 • uložiť ako - pridaný dialóg pre zadanie nového názvu stránky, opravené obnovenie stromovej štruktúry po uložení

 • upravené vkladanie nedeliteľnej medzery za spojku v texte - pridané vkladanie bez ohľadu na veľkosť písmen a vkladanie za číslice (napr. 10 %, 100 eur)
 • opravené zmazanie poznámky v editore, ak už pred tým bola zadaná
 • pridané potvrdenie presunu stránky/adresára cez drag & drop

 • pridané potvrdenie zmazania adresára a stránky
 • pre adresáre s vysokým počtom web stránok pridané zoskupené zobrazenie (zobrazí sa len časť stránok a až po kliknutí sa celý zoznam rozbalí), počet stránok nastaviteľný cez konfiguračnú premennú webpagesTreePagesMaxSize (štandardne 10)

 • doplnené pamätanie si uzlov, ktoré majú rozkliknutú možnosť "Zobraziť všetky položky" počas štandardnej práce (pamätanie nie je perzistentné po obnovení stránky)
 • upravené generovanie URL, ak titulok obsahuje nedeliteľnú medzeru
 • pridaná možnosť nastaviť zaškrtnutie presmerovania pri multi mapovaní stránky do viacerých adresárov, nastaví sa konfiguračnou premennou multigroupRedirectDefault (štandardne false)
 • magicline - upravené poziciovanie - ak má element margin, pozícia sa dá bez marginu, aby sa dalo na čiaru kliknúť a dali sa nájsť miesta medzi DIV elementami (ak boli div elementy vnorené a použil sa margin na pozíciu, čiara sa nedala dobre poziciovať za ďalší element)
 • opravená možnosť kliknutia na linky v náhľade aplikácie (má sa zobraziť len dialóg vlastnosti aplikácie)
 • toolbar editora pre inline zobrazenie - tlačidlo Uložiť presunuté hore k záložkám, aby bolo dostupné z každej záložky
 • vyhľadávanie v admin časti - ak sa v ľavom menu zadá číslo, presmeruje sa na editáciu zadaného docid
 • adresáru je možné nastaviť typ voľného poľa na výberové pole (select box). Nastaví sa cez editáciu textov, hodnota groupedit.fieldA.values, kde je možné zadať položky oddelené znakom |, napr. |A~disky|B~radiče|C~video|D~ostatné (formát hodnota~názov)
 • opravené usporiadanie koreňových adresárov podľa mena, ak majú zhodné poradie usporiadania
 • priamo v editácii pridaná možnosť zobrazenia presmerovaní stránky a pridania presmerovania (v záložke Základné údaje)
 • opravené získanie dát, ktoré obsahujú chybne vložené article elementy (komponenty), opravuje kliknutie na editáciu vlastností aplikácie, ktoré nezobrazí aplikáciu, ale chybne obchod s aplikáciami
 • opravené manuálne nastavovanie veľkosti obrázku (zrušenie CSS triedy img-responsive na obrázku, ak manuálne zadáte rozmer)
 • Súbory - opravené kliknutie na adresár Web stránky (zobrazenie adresárov prvej úrovne)
 • Súbory - pridaná možnosť aktualizovať existujúci súbor (cez kontextové menu)

 • Súbory - opravené zipovanie a odzipovanie súborov a adresárov
 • Súbory - upravené zobrazenie sekcie Web stránky - zobrazia sa len adresáre, na ktoré má používateľ nastavené práva
 • Externá linka - opravená chyba, pri ktorej sa nedala zadať priamo doména do URL poľa v popup okne pre výber odkazu
 • Export/Import z XML - pridaný export a import poznámky k web stránke
 • Perex skupiny - pridaný TITLE atribút na položkách pre zobrazenie celého názvu (pri dlhých názvoch) po prechode myšou
 • System adresár - pridaný nový spôsob hľadania systém adresára formou rekurzívneho prehľadávania od koreňového adresára. Zapne sa konfiguračnou premennou templatesUseRecursiveSystemFolder nastavenou na true. Používa sa, keď máme štruktúru napr. /Slovenský/Klienti, /Slovenský/Poradcovia a potrebujem mať iné hlavičky v Klienti a iné v Poradcovia. V priečinkoch Klienti aj Poradcovia môžem mať podpriečinok Systém s objektami šablón.
 • System adresár - pridané cachovanie zoznamu stránok v system adresári. Čas cachovania sa nastavuje v premennej allSystemFoldersCacheMinutes (štandardne 5 minút)

Vkladanie blokov

Prepracovali sme systém na vkladanie blokov (pôvodný názov HTMLBox / šablóny). Súčasťou štandardnej inštalácie WebJETu budú rôzne predpripravené bloky pre vkladanie responzívnych stĺpcov a ďalších objektov, ktoré sa pri štandardnej editácii stránky ťažko vytvárajú. Bloky sú naviazané na CSS framework Bootstrap, pre ich použitie bude teda potrebné, aby vaša stránka bola responzívna a využívala Bootstrap.

Pre zákaznícku inštaláciu je možné pripraviť zákaznícke bloky, ktoré nahradia štandardné, alebo ich doplnia o nové. Je tak ľahko možné vyskladávať štrukturálne zložité, ale moderné web stránky.

Pripravili sme aj vylepšené nástroje na prácu s blokmi. Používame HTML element section pre hlavné bloky pre jednoznačné odlíšenie hlavných častí. Tie sú v editore zvýraznené ružovou farbou. Okolo hlavných HTML elementov je v editore nastavená malá medzera pre možnosť označenia elementu pre nastavenie vlastností, kopírovanie alebo mazanie. V editore teda nebude zobrazenie identické ako na web stránke (bude s medzerami), je to ale potrebné pre lepšie možnosti označovania blokov.

Pri voľbe bloku teda kliknite do príslušnej medzery medzi elementami bloku pre označenie a prácu s danou časťou. Zvolená oblasť sa zvýrazní žltou čiarou okolo bloku. Tak viete určiť, ktorá časť je práve označená.

Kompletný zoznam úprav:

 • pridaná možnosť kopírovania DIV elementov v editore (v plávajúcom toolbare)

 • Htmlbox - doplnené čítanie blokov z adresára Šablóny (namiesto adresára htmlbox, ktorý je už zastaralý)
 • Htmlbox - pridaná možnosť vkladania aj inline elementov (začínajú na span)
 • Vložiť predpripravené HTML - opravené vkladanie kódu, ktorý má viac elementov
 • Htmlbox - pridané štandardné objekty pre Bootstrap šablóny (stĺpce)

Novinky

Upravili sme zobrazenie zoznamu noviniek v aplikácii Novinky. Nové zobrazenie korešponduje so zobrazením web stránok v štandardnej časti a zjednodušuje vyhľadávanie noviniek podľa jednotlivých stĺpcov, umožňuje usporiadanie podľa jednotlivých stĺpcov (so zapamätaním si spôsobu usporiadania) a rýchle stránkovanie noviniek.

Kliknutím na názov novinky sa zobrazí štandardný editor stránok. Kliknutím na Vytvor novú web stránku sa zobrazí editor s prázdnou stránkou.

V aplikácii Novinky sme ešte upravili:

 • pridané nastavenie práv na editáciu šablóny noviniek
 • opravená veľkosť dialógu editácie šablóny
 • pridaná podpora custom obrázkov news šablón (v /components/INSTALL_NAME/news/images) podľa kľúča news šablóny (napr. news03.png)
 • upravený text stránkovania na šípky z dlhého popisu Predchádzajúca stránka a Nasledujúca stránka (možné zmeniť v textoch v kľúčoch components.menu.paging.prevPage, .nextPage)
 • pridaný objekt pagesAll pre výpis všetkých položiek stránkovania
 • pridaná nová možnosť generovania odkazu na doménu podľa docid. Používa sa vo velocity šablóne ako $DocDB.getInstance().getDocDomainIfDifferent($doc.getDocId(), false, $context.getRequest()) napr. na získanie odkazu na obrázok (ak sa napr. vkladajú novinky na centrálny web z viacerých domén) - <img src="$DocDB.getInstance().getDocDomainIfDifferent($doc.getDocId(), false, $context.getRequest())/thumb$doc.perexImageNormal?w=370&h=220&ip=5" class="img-responsive" alt="$doc.title">
 • pre velocity šablóny implicitne doplnené objekty DocDB a GroupsDB, ktoré je možné v šablóne použiť

Aplikácie

 • Aplikácie - pri editácii vlastností už vloženej aplikácie je pre aplikácie ako novinky, fotogaléria atď. zobrazená rovno záložka s novinkami a obrázkami (predpokladá sa, že používateľ pre už vloženú aplikáciu bude skôr meniť novinky/obrázky ako nastavenie aplikácie)
 • Bannerový systém - upravený pre podporu multiweb / domény s externými adresármi statických súborov
 • Blog - úprava editácia blog príspevkov, zlepšené nástroje editora, opravené reloadovanie okna s textom pri editácii obrázku
 • eShop - pridaná možnosť PayPal Express Checkout ako platobnej metódy
 • eShop - upravený vizuál pre jednoduchšie nasadzovanie s použitím bootstrap, upravený návod na použitie v pomocníkovi
 • eShop - upravené nastavenie ceny pri vytvorení objednávky - ak má stránka nulovú cenu, použije sa cena v košíku (neupravuje sa na aktuálnu cenu) - umožňuje programovo nastavovať cenu produktu
 • Galéria - doplnený jednoduchý editor pre možnosť vypĺňania formátovaného popisu obrázkov

 • Galéria - opravená funkčnosť galérie pri viacnásobnom vložení do stránky
 • Galéria - editor obrázkov - doplnená možnosť zadávania horného a dolného indexu k perexu fotiek
 • Galéria - opravené zobrazovanie titulkov vo Firefoxe
 • Galéria - upravené stránkovanie fotiek galérie podľa Bootstrap štandardu
 • Hromadný mail - upravené odosielanie emailov na vynútenom httpS spojení (už sa neodstraňuje https prefix z adries stránok na stiahnutie)
 • Mapa - pridaný odkaz na generátor API kľúča, ktorý začal Google pre zobrazenie mapy na novej doméne vyžadovať. Globálne je možné API kľúč zadefinovať v konfiguračnej premennej googleMapsApiKey

 • Menu - upravený dialóg nastavenia - doplnené možnosti nastavenia generovania prázdneho spanu, otvorenie všetkých položiek a generovanie objektu do requestu
 • Menu - pridaná možnosť zadať rozšírené informácie pred menu podľa ID adresára s informáciami o menu položkách
 • Menu - pridaná možnosť generovania HTML kódu v názve adresára, značka *| sa nahradí za <, |* za > a *|| za />
 • Slider - upravený pre používanie thumb obrázkov namiesto originálnych
 • Video - upravené na novú verziu audio/video prehrávača videojs

 • Video - upravené zadávanie šírky videa, pridaná možnosť zadať šírku responzívne v percentách
 • Video - pridané možnosti nastavenia zarovnania videa aj pre YouTube/Vimeo
 • Video - audio - upravený audio prehrávač (vizuálne), aby zobrazoval hneď na začiatku aj časovú priamku (lepšie pochopiteľné, o čo ide, pre návštevníka)

Ďalšie zmeny

 • Administrácia - vyhľadávanie - pridané vyhľadávanie aj v aplikáciách a prekladových textoch
 • Domény - pri pridaní nového koreňového adresára pri zapnutom enableStaticFilesExternalDir sa mu automaticky prednastaví poradie usporiadania na 100, aby sa radil podľa abecedy
 • Domény - pri vytvorení nového koreňového adresára sa automaticky nastaví doména, ak má adresár v názve znak bodka
 • Webstránky - doplnené odscrolovanie na spodok stromovej štruktúry pri pridávaní nového adresára (aby bol vidieť, ak je veľa koreňových domén)
 • URL - pri pregenerovaní URL adries sa nezmenia tie so znakom * v URL
 • Import / export stránok - zrušená stará možnosť importu z iného WebJETu a importu stránok z HTML formátu, zlúčený modul import_web_pages a sync
 • Script tag - pridané ďalšie atribúty - médiá, charset, id
 • Vložiť script - upravené pre multiweb
 • Šablóny - pridaná možnosť zadávania viacerých CSS súborov k šablóne vrátane automatického kombinovania do JSP šablóny. Css súbory je možné zadávať každý na nový riadok alebo oddelené čiarkou. Pre editor sa parsujú všetky do roletky výberu štýlov (okrem bootstrap.min.css)

 • Thumb servlet - pre všetky režimy ip nastavené exaktné nastavenie veľkosti obrázkov (doteraz mohlo byť o 1 pixel menšie kvôli zaokrúhľovaniu), takto bude presné, ale môže byť o pixel deformované (z dôvodu pomeru strán)
 • Thumb servlet - pre GIF obrázky je nastavený parameter +repage pre ImageMagick pre správne orezanie obrázkov
 • Vodoznak - pridaná možnosť vkladania vodoznaku do obrázkov už pri ich nahratí do WebJETu. Zapne sa nastavením konfiguračnej premennej galleryWatermarkApplyOnUpload na true. Vodoznaky ako PNG obrázky sú umiestnené v adresári /waterkark (nastavuje sa konfiguračnou premennou galleryWatermarkApplyOnUploadDir) ako default.png. Automaticky sa hľadá najskôr watermark podľa domény, čiže napr. www.interway.sk.png, ak sa nenájde, použije sa default.png

Externé ukladanie súborov

Najväčšia systémová zmena je možnosť ukladania statických súborov (obrázky, súbory na stiahnutie) do externého adresára mimo WebJETu. Umožňuje to zaujímavé možnosti:

 • oddeliť statické súbory jednotlivých domén vo WebJETe (pre multidomain, zálohovanie alebo ukladanie na sieťový súborový systém / NFS)
 • prevádzkovať viaceré nezávislé web sídla z jedného repozitára WebJETu (každé web sídlo má vlastnú databázu, ale WebJET je jeden - pri aktualizácii WebJETu sa aktualizujú naraz všetky web sídla)

Predstavme si situáciu, pri ktorej spravujete v jednom WebJETe tri domény - interway.sk, webjet.sk a inadomena.sk. Pri externom ukladaní súborov budete mať nasledovnú adresárovú štruktúru:

 • /www/webjet - adresár s inštaláciou WebJETu
 • /www/static_data/ - adresár s obrázkami a súbormi jednotlivých domén
  • interway.sk
   • images
   • files
  • webjet.sk
   • images
   • files
  • inadomena.sk
   • images
   • files

čo znamená, že máte v samostatnom adresári programový kód WebJETu a v samostatných oddelených adresároch obrázky a súbory jednotlivých domén. Ak web nepoužíva multidomain, tak súbory sa ukladajú do priečinka defaulthost (niekedy má zmysel ukladať súbory externe aj pre jednoduchý web s jednou doménou).

Pri práci vo WebJETe sme doplnili informáciu o aktuálne nastavenej doméne do hlavičky vedľa loga WebJET CMS. Obsah adresárov /images a /files sa totiž mení podľa zvolenej domény. Pri práci v sekcii Web stránky vidíte zvolenú doménu podľa stromovej štruktúry. Pri práci v sekcii Súbory ale už nie - tu vám pomôže zobrazenie domény vedľa loga.

Naviac sme využili možnosti naprogramované pre WebJET Cloud - oddelenie aplikácií (modulov) jednotlivých domén (pre multidomain WebJET). Takže napr. v aplikácii Bannerový systém vidíte len banery aktuálne zvolenej domény. Lepšie tak oddelíte dáta jednotlivých domén vo WebJETe.

Režim externého ukladania statických súborov zapnete konfiguračnými premennými:

 • cloudStaticFilesDir nastavenú na adresár na serveri, do ktorého chcete statické súbory ukladať - musí končiť na lomku (napr. /www/static_data/)
 • enableStaticFilesExternalDir nastavenú na hodnotu true

S touto úpravou súvisia nasledovné zmeny:

 • Súbory - pri nastavenom enableStaticFilesExternalDir sa pri zmene názvu domény automaticky premenuje aj adresár so súbormi 
 • Súbory - pri nastavenom enableStaticFilesExternalDir sa nepamätá naposledy otvorený adresár (robilo problémy pri prepínaní domén s inou adresárovou štruktúrou)
 • Súbory - doplnené automatické vytváranie priečinkov /files, /images, /images/gallery a /images/video, ak neexistujú
 • Admin - opravené zobrazenie obrázkov adminov pri režime externého adresára so statickými súbormi - obrázky administrátorov sa nachádzajú v /images/gallery/user, pričom tento adresár je vždy čítaný z adresára pre doménu s ID 1 (inak sa pri prepínaní medzi doménami obrázky nezobrazovali korektne - zobrazili sa len v doméne, v ktorej bol používateľ vytvorený / upravený)
 • Používatelia - import - upravený import pre multidomain s externými adresármi - zachovanie ID domény na 1 (používatelia sa vždy evidujú k doméne s ID 1)

Zlepšenie výkonu

 • Galéria - pri nastavenom galleryUseFastLoading sa originál obrázok nenastavuje na GalleryBeane pri jeho vytvorení, ale až pri volaní getOriginalImage (ušetria sa nepotrebné volania a práca s diskom pri získaní fotogalérie)
 • eShop, Galéria, Hodnotenie stránky - prepísané na použitie Script/CSS tagu (umožní vkladať všetky scripty automaticky kombinované na koniec šablóny)
 • Server monitoring - pridaná konfiguračná premenná monitoringPreheatTime, ktorou je možné nastaviť čas zaradenia nodu do clustra po reštarte (aby mal napr. čas načítať cache pamäte)

Bezpečnostné vylepšenia

Pridali sme možnosť dvojstupňového overovania prihlasovania do administračnej časti. Tá funguje cez aplikáciu Google Authenticator pre iOS aj Android. Po aktivácii dvojstupňového overovania budete po prihlásení vyzvaný na zadanie kódu, ktorý sa vám zobrazí v aplikácii Google Authenticator na vašom mobilnom telefóne.

Dvojstupňové overovanie zapnete kliknutím na vaše meno v hlavičke administrácie a zvolením možnosti Dvojstupňové overovanie

Následne v okne povolíte dvojstupňové prihlasovanie

 

 • Administrácia - prihlasovanie - pridaná možnosť dvoj faktorovej autorizácie cez Google Authenticator
 • Prihlásenie - ak má používateľ nastavené obmedzenia prístupu k štruktúre web stránok, po prihlásení sa automaticky prednastaví prvá položka ako aktuálny adresár
 • Prihlasovanie - pridaná možnosť prihlasovania sa do web stránky (napr. intranetu) cez konto Office 365
 • Prihlasovanie cez NTLM - pridaná nová premenná adminUsersAllowNormalLogon, ktorá určuje zoznam prihlasovacích mien, ktoré je možné použiť na priame prihlásenie (overovanie vo WebJETe nie v ldap serveri)
 • Prihlasovanie do admin časti - opravené zobrazenie chyby pri prihlasovaní neautorizovaného používateľa
 • Editácia používateľa - upravený dialóg pre pridanie / editáciu používateľa v admin časti - doplnená možnosť zobraziť heslo pri jeho zadávaní (pri editácii už existujúceho používateľa heslo samozrejme zobraziť nejde), pridaný ukazovateľ sily hesla a opravená chyba nezobrazovania povinných polí

 • Používatelia - pridaná možnosť zadať slabé heslo - po prvom prihlásení bude vynútená zmena hesla (ak heslo nevyhovuje podmienkam kvality hesla)
 • Používatelia - pridaná možnosť zmazať fotografiu
 • Používatelia - upravené zobrazenie zoznamu práv na štandard podľa Windows - vľavo sú zakázané položky a vpravo povolené
 • Používatelia - skupiny práv - prerobené na štandardné skupinové nastavenie, kedy sa práva nenastavia ihneď používateľom, ale až pri prihlasovaní sa práva skupín spoja s právami používateľov (pôvodná verzia nastavovala po zmene skupiny práva automaticky aj používateľom)
 • Používatelia - skupiny práv - upravené zobrazenie - zoznam práv v tabuľke sa zobrazí čiastočne, po kliknutí sa rozbalí pre lepší prehľad
 • Používatelia - pridané právo pre zobrazenie zoznamu prihlásených adminov na úvodnej stránke
 • Používatelia - skupiny práv - pri uložení doplnená kontrola existencie skupiny s rovnakým názvom, ak existuje, uloženie sa nepovolí
 • Používatelia  - skupiny práv - pridaná možnosť zobraziť zoznam používateľov v skupine práv
 • Používatelia  - skupiny práv - upravené zobrazenie zoznamu používateľov - po zmazaní používateľa sa zachová filter
 • Úvod - ak používateľ nemá schvaľovacie práva, nebude sa už zobrazovať záložka pre schválenie stránok, doplnená kontrola práv na server monitoring
 • Úvod - upravené získanie zoznamu naposledy zmenených stránok - zobrazia sa len tie, na ktoré má používateľ práva
 • Menu - opravené zobrazovanie položky Aplikácie, ak používateľ nemá žiadnu aplikáciu v právach
 • Web stránky - opravená kontrola práv na vytvorenie novej stránky a synchronizáciu položiek
 • Web stránky - opravená kontrola práv na kontextové menu v stromovej štruktúre
 • Pomocník - doplnená sekcia o nastavovaní práv, doplnené vysvetlenie jednotlivých položiek
 • Zabudnuté heslo - pre admina doplnená detekcia zavináču - ak sa nachádza, hľadá sa používateľ podľa emailu a nie prihlasovacieho mena

Systémové zmeny

Zlepšili sme podporu pre DevOps - pridali sme možnosť inicializácie parametrov WebJETu z ENV premenných, tie sa nastavujú s prefixom webjet_ (okrem ID nodu clustra, ktorý je možné predať cez hodnotu webjetNodeId). Ľubovoľný parameter v konfigurácii WebJETu je teda možné nastavovať externe z premenných prostredia (ENV). Prevádzka tak môže nastavovať napr. adresu SMTP servera pomocou ENV premennej webjet_smtpServer a nemusí pristupovať do administrácie WebJETu.

Podporovaná je aj staršia možnosť nastavovania premenných cez -D parameter procesu, tam sa používa bodková notácia s prefixom webjet. (testuje sa ale aj možnosť webjet_):

Upravili sme aj možnosti behu WebJETu v clustri, kde nie je známy počet bežiacich nodov (môže sa meniť v čase). Pri režime auto sa zmeny v clustri propagujú iným spôsobom - každý nod si pamätá naposledy vykonanú inštrukciu synchronizácie a následne vykonáva len novšie inštrukcie.

Ďalšie systémové zmeny:

 • Používateľ - opravené nastavenie skupín oprávnení, ak nastane chyba pri uložení používateľa
 • Prihlásenie - nová premenná enableAdminInWebLogon, ktorá pri prihlasovaní cez štandardný web prihlási používateľa ako administrátora (ak má práva), používané v intranete pre inline editáciu, blogy a podobne
 • LDAP - pridaná trieda BasicLdapLogon pre možnosť overovania hesla používateľa v LDAP. Potrebuje nastavené premenné ldapProviderUrl (napr. ldap://10.11.2.1:389/DC=company,DC=com??base). Ak je premenná basicNtlmLogonAttrs prázdna, len sa overí prihlásenie, ak obsahuje atribúty, nasynchronizujú sa pri prihlásení. Overovanie zapnete nastavením premennej usrLogonMethod na sk.iway.iwcm.system.ntlm.BasicLdapLogon.logon. Premennou ldapFilter je možné upraviť dotaz do LDAP, ldapDomainAppend je možné nastaviť prihlasovací suffix (ak máte kontá meno.priezvisko, ale overuje sa ako meno.priezvisko@domena.com)
 • Aktualizácia - pri manuálnej aktualizácii zo súboru je aktualizovaný aj adresár podľa mena inštalácie
 • Nastavenie formátovania dátumov - upravené nastavenie formátovania dátumov (premenná dateFormat) - po inicializácii databázy sa korektne nastaví
 • Vyhľadávanie - pridaná možnosť volania custom metódy pre dáta fulltext indexu, metóda sa nastavuje v konfiguračnej premennej fulltextDataAscMethod a musí byť vo forme public static String methodName(EditorForm ef)
 • Vyhľadávanie - upravené /admin/update/search_regenerate_data_asc.jsp pre korektné vygenerovanie fulltext indexu vrátane zapnutých metadát
 • Vyhľadávanie v admin časti - pridaná nová konfiguračná premenná searchTextDocsLimit (štandardne 10000), ktorá určuje, kedy sa začne používať fulltext vyhľadávanie v administrácii (to nedokáže nájsť presne zhody). Niekedy je potrebné vyhľadať presnú zhodu, vtedy, ak má web stránka viac ako 10000 stránok, je potrebné konfiguračnú premennú upraviť. Vyhľadávanie ale bude pomalšie.
 • Lucene vyhľadávanie - zjednotené generovanie vyhľadávacích dát so štandardným vyhľadávaním (generovanie dodatočných dať zapnutím fulltextIncludeKeywords, fulltextIncludePerex, fulltextIncludeAttributes)
 • Lucene vyhľadávanie - upravené viacslovné vyhľadávanie (automaticky sa každé slovo prefixuje znakom +), vynechané krátke slová
 • Cluster - pridané mazanie všetkých záznamov aktualizácie clustra starších ako 5 dní (aby sa nezväčšovala DB tabuľka, ak niektoré nódy nebežia)
 • Cluster - nový režim auto clustra, pri ktorom nie je potrebné definovať presne názvy nodov. Zapne sa nastavením clusterNodeNames na auto. Ak webjetNodeId je nastavené na 1 použije sa ako meno clustra $HOSTNAME. V tomto režime nesmie byť nastavené pkeyGenBlockSize na inú hodnotu ako 1, inak dôjde ku konfliktu primárnych kľúčov. Odporúčame použiť, ak je vyhradený jeden CMS nod a ostatné sú public nody
 • Cluster - pridaná autodetekcia public nodu (ak neexistuje /admin adresár)
 • Cluster - Monitorovanie servera - upravená detekcia nodov pri režime "auto" clustra - zobrazí sa zoznam nodov podľa zápisov monitoringu za posledný mesiac
 • Cron - pridané auditovanie parametrov cron úlohy, pridaný trim nad triedou úlohy (niekedy pri kopírovaní vznikala medzera na konci a úloha sa potom nevykonávala)
 • Inicializácia - pridaná možnosť inicializácie parametrov WebJETu z ENV premenných, tie sa nastavujú s prefixom webjet_, ID nodu clustra je možné predať cez hodnotu webjetNodeId
 • Inicializácia - dátové zdroje - pridaná automatická detekcia JNDI dátového zdroja s názvom /jndi/webjet/iwcm a /jdbc/webjet/iwcm (java:comp/env/jdbc/webjet/iwcm)
 • Inicializácia - JNDI - opravená detekcia typu databázy pri použití JNDI dátového zdroja. Vytvorená autodetekcia podľa metadát spojenia, alebo vynútenie podľa JNDI názvu obsahujúceho oracle alebo mssql
 • Admin - common.jsp - pridaná možnosť doplniť custom kód (prepísať existujúcu funkciu) v inštalácii vytvorením súboru /components/INSTALL_NAME/admin/scripts/common-append.jsp
 • Oracle 12c - zlepšenie aplikácie novinky pre použitie nad Oracle 12c
 • JNDI - opravené nastavovanie CLOB objektov pre Oracle databázu
 • Websphere - upravené pre možnosť behu na inom ako root contexte (upravené generovanie jsessionid cookie v ContextFilter)

© 2022 InterWay, a. s. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Nastaviť cookies
Tieto stránky generuje redakčný systém WebJET.